Методична робота
Головна мета ліцею ­­­­– виховання і розвиток обдарованих і здібних дітей, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

     Уся навчальна та навчально-методична робота в закладі спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу вчителів, підготовку їх до вироблення оптимальних методик навчання та виховання ліцеїстів. 
     Науково-методична робота ведеться на основі диференційованого підходу до різних категорій працівників з урахуванням педагогічного досвіду, наслідків фахової атестації, результатів педагогічної діагностики. 
     Зміст і завдання навчально-методичної роботи знаходять відображення в розв’язку дидактичних, психолого-педагогічних проблем, в освоєнні і популяризації нових педагогічних технологій, в оновленні методичної роботи у відповідності із завданнями розвитку національної школи України. 
     У проведенні методичних заходів мають місце як традиційні форми (лекції, конференції, співбесіди), так і активні („круглі столи”, ділові і рольові ігри, педагогічні практикуми). 
     Методична робота в ліцеї проводиться  згідно Положення про методичну роботу в  професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом МОН України №582 від 12.12.2000р.
     Методична робота в ліцеї спрямована на розв’язання основної проблеми, над якою працює педагогічний колектив, а саме:  «Створення оптимальних умов для навчання, розвитку та становлення, творчої особистості кваліфікованого робітника конкурентоздатного на ринку праці».
     В ліцеї діє вісім методичних комісій, мета та завдання яких були направлені на досягнення загально методичної теми ліцею:
     Кожна з них працює над проблемами, які виникають з єдиної методичної теми ліцею. 
     Основними завданнями методичної роботи цих об’єднань є:
1.  Організаційно – методичне забезпечення програм навчального процесу;
2.  Вдосконалення форм і методів навчання і виховання;
3.  Створення комплексно – методичного забезпечення предметів і професій;
4.  Інформаційне забезпечення педагогічних працівників.
5.  Вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.  
     Керівництво методичними об’єднаннями здійснюють досвідчені викладачі.   Майстри виробничого навчання, викладачі, учні беруть участь в олімпіадах, конкурсах професійної майстерності,  виставках технічної творчості та інтелектуальних іграх.  
     Основними завданнями методичної роботи є:
•         організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ліцею; 
•         удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти; 
•         розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення; 
•         інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
•         організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо; 
•         створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання; 
•         забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики; 
•          підготовка до атестації педагогічних працівників.

У ліцеї здійснюється робота з інформаційно – методичного забезпечення.  Роль центру інформаційного забезпечення навчально – виховного процесу  виконує бібліотека та методичний кабінет ліцею.

У ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Вся методична робота з педагогічними працівникам спрямована на вивчення та аналіз навчально – виховного процесу, надання практичної допомоги педагогічним працівникам, впровадження нових форм і методів навчання, розробку методичних рекомендацій, надавалась допомога керівникам методичних комісій у плануванні методичної роботи, проведенні предметних тижнів, відкритих уроків. Росту професійної майстерності майстрів виробничого навчання і викладачів сприяє можливість працівників  ліцею проводити огляди періодичних видань галузевого і педагогічного напрямку.

Завдяки доступу до мережі Internet адміністрація ліцею, педагогічні працівники та учні  мають змогу отримати додаткову інформацію як з метою використання її у навчальних цілях, так і з метою самовдосконалення при здійсненні самоосвіти.

Традиційними в практиці методичної роботи ліцею стали  предметні тижні та відкрити уроки з хімії, української літератури та мови, фізики, з основ правових знань, ринкової економіки,  математики, охорони праці, історії України, іноземної мови,  спец технології електрозварників, кухарів, мулярів, штукатурів,  слюсарів – електриків по ремонту електрообладнання, електрогазозварників, слюсарів з ремонту автомобілів, під час проведення яких можна спостерігати різноманітну палітру форм і методів навчання та виховання, що призводить до підвищення активності, прагнення до творчості як педагогічних працівників так і учнів ліцею.

Матеріали предметних тижнів зберігаються і систематизуються у методичному кабінеті.

Робота методичних комісій ліцею спрямована на обговорення й порівняння традиційних і нетрадиційних методів навчання, інформатизацію навчально – виховного процесу, використання засобів сучасних інформаційно – комунікаційних технологій, розширення матеріально – технічного та навчально – методичного забезпечення.

На обласному огляді-конкурсі на кращий кабінет професійно-теоретичної  підготовки серед професійно-технічних навчальних  закладів Харківської області кабінет технології зварювальних робіт (викладач, голова методичної комісії Марюхіна В.І) посів друге місце в номінації кабінетів машинобудівної галузі.

За результатами І етапу обласного огляду методичної роботи з 150 можливих балів Ізюмський професійний ліцей має 102 бала і 10 рейтинг( з 47 ПТНЗ області).

 У 2011-2012 навчальному році 16 педагогічних працівників ліцею пройшли заняття за програмою „Intel Навчання для майбутнього”   та отримали сертифікати.

Метою методичної роботи є науково-методичне забезпечення завдань концепції навчального закладу, що реалізується через постійне удосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування та особистістної самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості учня, його соціалізації.

Індивідуальна методична робота

Заходи щодо організації самоосвітньої діяльності педпрацівників ліцею

 • Планування самоосвітньої діяльності викладачами та майстрами виробничого навчання з обраної теми.
 • Практичне використання методичних досліджень певної проблеми та теоретичне обґрунтування ефективності застосування відповідних прийомів та методів роботи.
 • Вивчення, застосування та розповсюдження досвіду роботи з метою оптимізації та удосконалення навчально-виховного процесу.
 • Виступи творчих груп педагогів на конференціях, педагогічних читаннях, засіданнях методичних комісій з питань висвітлення методичних досліджень актуальних психолого-педагогічних питань та загально-методичної проблеми ліцею.
 • Організація відкритих методичних заходів з метою обміну досвідом роботи, ефективності практичного застосування відповідних інноваційних, інтерактивних, методологічних прийомів застосування.
 • Аналіз та систематизація методичних матеріалів. Підведення підсумків самоосвітньої діяльності педпрацівників.

Одним із провідних призначень методичної роботи є підвищення кваліфікації викладачів, тобто створення гнучкої системи динамічного задоволення професійних потреб педагогічних працівників.

Члени методичних комісій збираються щомісяця та обговорюють наболілі питання методики викладання предметів, особливості підготовки, розробляють навчальні програми, роздаткові матеріали тощо. Саме в рамках методичних комісій організоване наставництво досвідчених педагогів над молодими майстрами і викладачами. Це і відвідування і взаємо відвідування занять, спільна робота над плануючою документацією, підготовкою до уроків.

          Особливо цікавими є творчі звіти наших педагогів, які проводяться нетрадиційними методами. Стали традиційними звіти про роботу метод комісій за рік, на яких ми обмінюємось своїми напрацюваннями, плануємо роботу, демонструємо нові методичні розробки, сценарії проведення уроків, підготовлені матеріали до атестації тощо. Усі члени методкомісій приймають активну участь у проведенні нетрадиційними методами педрад, нарад, педагогічних читань, конференцій.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИСТА ІЗЮМСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

(планування, організація, контроль, звітність, впровадження)

Планування:

 • перспективного плану методичної роботи в ліцеї;
 • щорічного та місячного плану роботи методиста;
 • графіку підвищення кваліфікації викладачів;
 • роботи школи молодого викладача та майстра виробничого навчання;
 • плану вивчення передового досвіду викладачів та майстрів в/н;
 • графіку відкритих занять;
 • графіку відвідування занять викладачів.

Участь у плануванні:

 • роботи навчального закладу;
 • роботи циклових (предметних)комісій;
 • виховної роботи;
 • роботи педради.

Організація:

 • роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • науково-методичної роботи педагогічних працівників;
 • узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
 • атестації педагогічних працівників;
 • участі викладачів в науково-практичних конференціях;
 • відкритих занять;
 • виставок науково-методичних робіт педагогічних працівників та творчих робіт учнів.

Контроль за:

 • виконанням плану-графіка: атестації педагогічних працівників, взаємовідвідування навчальних занять викладачами та майстрами, проведення відкритих занять, стажування та КПК та ін.;
 • веденням навчально-методичної документації;
 • проведенням консультацій та додаткових занять;
 • діяльністю циклової (предметної) комісії;
 • методикою організації та проведення диференційованих заліків, іспитів, ДПА.

Звітність:

 • щорічний звіт про методичну роботу.
 • Впровадження:
 • нових педагогічних технологій в навчальний процес.

Створення:

 • нової методичної документації;
 • зразків нової навчально-методичної документації.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0